28 Նոյեմբերի 2023թ. 15:10

Գագիկ Գալստյանի դոկտորական ատենախոսության մեջ գրագողության դրվագ N24

ատենախոսության էջ N245-246 փոխառված է առանց հղումի
1

1

1

Փոխառված է` Курс лекций по дисциплине «безопасность жизнедеятельности» для специальности иаб (Архитектура) 1-й курс

Սկզբնաղբյուրը այստեղ

Ծանոթագրություն` աղբյուրը ներառված չէ ատենախոսության գրականության ցանկում: